Informacje ogólne

 1. Na niżej podanych warunkach określamy zasady współpracy pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży produktów BAPRO w szczególności maszyn budowlanych do prac wykończeniowych oraz części zamiennych.
 2. Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy stronami umowy, bez konieczności ich ponownego przypominania.

1.PRZEDMIOT

 1. BAPRO zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu po dokonaniu zapłaty ceny towarów do dalszej odsprzedaży, zwanych dalej „Produktami“
 2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i terminowej zapłaty ceny. Warunki kupna – sprzedaży oraz poszczególnych dostaw, zwanych dalej transakcjami, reguluje zawarta miedzy stronami Umowa oraz niniejsze Ogólne Warunki.
 3. Przedmiotem poszczególnych transakcji będą Produkty, według oferty zawartej w aktualnym dla danej transakcji cenniku BAPRO zgodne ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.
 4. Rozbieżności w stosunku do cennika BAPRO mogą wynikać jedynie z odrębnych dwustronnych pisemnych uzgodnień miedzy BAPRO a Kupującym.

2.ZAMÓWIENIE

 1. Warunkiem dokonania transakcji jest złożenie przez Kupującego zamówienia drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) na adres: info@bapro.com.pl System wymaga uprzedniej, odpowiedniej autoryzacji firmy oraz osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego po przez nadanie numeru kontrahenta. W tym celu Kupujący prześle swoje dokumenty rejestrowe firmy do BAPRO.
 2. Zamówienie powinno zawierać: datę, dokładną specyfikację wyrobu, ewentualny numer katalogowy oraz ilość.
 3. Zamówienie produktów niewyszczególnionych w cenniku BAPRO jest możliwe w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.
 4. Z chwilą otrzymania Zamówienia BAPRO każdorazowo zwrotnie prześle potwierdzenie określając dostępność produktów oraz wskaże przybliżony termin realizacji.
 5. Każdorazowo BAPRO z chwilą gdy zamówienie będzie gotowe powiadomi o tym fakcie kupującego.
 6. BAPRO zadba o jak najkrótszy czas realizacji Zamówienia, a Kupujący o jak najszybszy odbiór.
 7. Sprzedaż będzie dokumentowana niezbędnymi dokumentami jak faktura VAT, dokument wywozu, specyfikacja towaru. W przypadku exportu faktura exportowa ze stawką VAT 0%.

3.CENY

 1. BAPRO zobowiązuje się do sprzedaży towarów dla kupującego według swojego cennika po cenach katalogowych uwzględniając udzielony mu rabat lub po przez indywidualną wycenę sporządzoną na piśmie.
  2.BAPRO udziela dla kupującego Rabatu w zależności od grupy asortymentowej. Poziom udzielonych rabatów określa załącznik.
  3.Kupujący otrzyma cennik produktów BAPRO z podaniem ceny katalogowej.
 2. Ceny podane w cenniku BAPRO są cenami netto i są podane w PLN, EURO i USD. Dla kontrahentów polskich walutą wszelkich rozliczeń będzie PLN w innych przypadkach wg uzgodnień.
 3. W przypadku indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami, dotyczących terminu płatności, BAPRO zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towaru w sposób uwzględniający zmienione warunki płatności.
 4. BAPRO zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania swoich cen, jeżeli po zawarciu umowy nastąpią zmiany tj. podwyżki cen od naszych dostawców, znaczące podwyżki nośników energii i paliw lub wahań kursów walut. O zmianach BAPRO będzie informować pisemnie Kupującego.
 5. Przedstawione w serwisie BAPRO dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

 1. Otrzymanie przez BAPRO zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
 2. BAPRO przysługuje prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:
  a) braku wolnego limitu kredytowego przyznanego Kupującemu w wysokości zapewniającej realizacje zamówienia,
  b) istnienia po stronie Kupującego zobowiązań, których termin płatności już upłynął, jak również w przypadku nieterminowej spłaty należności, jeżeli z tego tytułu wystawiono notę odsetkową, która nie została zapłacona w dacie złożenia nowego zamówienia,
  c) braku możliwości realizacji całości lub części Zamówienia z przyczyn niezależnych od BAPRO O odmowie przyjęcia zamówienia BAPRO powiadomi Kupującego pisemnie drogą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu
  zamówienia.
 3. BAPRO będzie realizować tylko i wyłącznie Zamówienia Kupującego, złożone przez upoważnione przez Kupującego osoby.

5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia określa BAPRO mając na uwadze praktyczną możliwość niezwłocznej dostawy Produktu. W przypadku niemożności realizacji przyjętego Zamówienia BAPRO poinformuje o tym fakcie Kupującego.
 2. Zamówienia będą realizowane przez BAPRO niezwłocznie po sprowadzeniu przez BAPRO wszystkich zamówionych towarów do swojego magazynu. BAPRO może dokonywać częściowej realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia wymaga to jednak zgody Kupującego.
 3. BAPRO ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia w przypadku istnienia po stronie Kupującego zobowiązań, których termin płatności już upłynął. Zamówienie będzie realizowane po uregulowaniu przez Kupującego zaległych zobowiązań.
 4. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może być dokonane w terminie 24 godzin od chwili jego złożenia, wyłącznie w formie pisemnej drogą elektroniczną. Kupujący nie może anulować zamówienia, na które otrzymał pisemne w formie elektronicznej potwierdzenia od BAPRO.

6.DOSTAWA – ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. BAPRO powiadomi kupującego o gotowości odbioru towaru drogą e-mail.
 2. Zamawiane produkty są odbierane na koszt własny przez Kupującego wyznaczony magazyn BAPRO lub według uzgodnień zawartych na piśmie. Z chwilą odbioru towaru przez kupującego BAPRO zapewni bezpłatny załadunek. Jeżeli wartość zakupu przekracza 5000 PLN netto (bez VAT) dla serwisu Polskiego przesyłka dostarczana jest na koszt BAPRO, w przeciwnym wypadku koszt przesyłki pokrywa Kupujący. BAPRO może odpłatnie wysyłać Zamówienia pod wskazany adres kupującego za pośrednictwem firm spedycyjnych.
 3. Potwierdzeniem odbioru produktów jest pokwitowanie przez przedstawiciela Kupującego na liście przewozowym, fakturze lub innym dokumencie wydania przesyłki przez przewoźnika. Jeżeli Kupujący stwierdzi szkodę transportową, względnie kwestionuje ilość lub jakość dostarczonych produktów, jak również stwierdza uszkodzenie przesyłki, swoje zastrzeżenia w tym zakresie ma obowiązek zamieścić w sporządzonym w obecności przewoźnika protokole. Protokół podpisują Kupujący oraz przewoźnik albo kurier. Z chwilą odbioru przez Kupującego produktów wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego.
 4. BAPRO wysyła produkty na adres zadeklarowany przez Kupującego w zamówieniu. Zmiana adresu wysyłki produktów może być dokonana tylko w drodze przesłania pisemnej dyspozycji przez osobę upoważnioną w imieniu Kupującego.
 5. W przypadku gdy kupujący opóźnia odbiór towaru pomimo otrzymanej informacji o gotowości odbioru BAPRO ma prawo niezależnie od dalszych roszczeń do żądania ryczałtu kosztów magazynowania, bez względu na fakt, czy towar jest magazynowany u nas czy u osób trzecich.
 6. W przypadku gdy zachodzi opóźnienie z wydaniem towaru pomimo spełnienia wszystkich wymogów ze strony kupującego przysługuje mu rekompensata nie większa niż 5% wartości Zamówienia.

7.PAKOWANIE

 1. Każdorazowo cena towaru określona w cenniku BAPRO zawiera koszt pakowania. BAPRO zapewnia należytą jakość pakowania, w razie potrzeby również oznakowania. W przypadku maszyn w cenie zawarta jest bezzwrotna europaleta. W przypadku gdy towar ma być zapakowany w inny sposób od standardowego na wyraźne życzenie Kupującego, BAPRO doliczy do ceny towaru koszty własne tytułem pakowania.

8.ZWROTY TOWARU

 1. Zwroty produktów sprawnych i uprzednio zamówionych, mogą być dokonywane tylko i wyłącznie po wcześniejszej pisemnej akceptacji BAPRO, jednak nie później niż 20dni od daty otrzymania ich przez Kupującego.
 2. Zwroty przyjmowane są jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i pisemnej pełnej akceptacji BAPRO, jednak w stanie fabrycznie nowym i nie mogą nosić śladów uszkodzeń (w stanie nie naruszonym) oraz nadającym się do ponownego wykorzystania. BAPRO tytułem sprawdzenia, przygotowania, ponownego zapakowania potrąci koszty w wysokości przynajmniej 20% kwoty zakupionego towaru wyszczególnionego na rachunku Kupującego. Uznany zwrot nie podlega wypłacie lecz zostaje rozliczony z przyszłymi dostawami. Zwrot produktu odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.
 3. Zwroty produktów, wynikające z ewentualnych błędów BAPRO w wysyłce odbywają się na koszt BAPRO.
 4. Za datę zwrotu uznaje się dzień dostarczenia zwracanego produktu do magazynu BAPRO.

9.ROZLICZENIA

 1. Faktury VAT za produkty dostarczane są przez BAPRO na adres Kupującego chyba, ze Kupujący wskaże inny adres do doręczania faktur.
 2. Płatności Kupującego powinny być dokonywane najpóźniej w dniu odbioru/wysyłki produktu, chyba, że Kupujący dokonał ubezpieczenia limitu kredytowego o którym mowa w pkt.5.
 3. W przypadku płatności przelewem produkty mogą być wysłane po okazaniu potwierdzenia przez bank wpłaty na rachunek BAPRO, która zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki do momentu wpływu wpłaty na jej rachunek.
 4. Płatności za towar należy dokonywać w oparciu o informacje zawarte na stosownej fakturze VAT które określają sposób zapłaty oraz termin płatności. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonywać na wyznaczone konto bankowe BAPRO znajdujące się na fakturze Proforma lub końcowej fakturze VAT, dla płatności gotówkowej uznaję się za zapłatę która jest uiszczona bezpośrednio do kasy BAPRO.
 5. Kupujący może skorzystać z limitu kredytu kupieckiego na dokonywanie transakcji z BAPRO, Kupujący jednak zobowiązany jest zapłacić za dostarczone produkty w terminie wynikającym z przyznawanych indywidualnie warunków płatności. Kupujący zobowiązuje się jako zabezpieczenie za przekazane środki i towary wpłacić na rzecz BAPRO kaucję w wysokości 30000 PLN lub złożyć weksel gwarancyjny na sumę 30000 PLN wraz z deklaracją. Przyznany limit kredytowy wynosi netto 20000PLN i może on być zwiększony, wymaga to jednak zgody i formy pisemnej ze strony BAPRO.
 6. Przez datę zapłaty Strony rozumieją: datę uznania rachunku bankowego BAPRO w razie zapłaty w drodze przelewu bankowego, lub datę przekazania należności przewoźnikowi lub kurierowi w przypadku dostawy „za pobraniem“.
 7. Zmiana warunków rozliczeń wymaga pisemnych ustaleń miedzy Stronami.
 8. W przypadku opóźnień w zapłacie Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych o 50% wyższych od wartości odsetek ustawowych. .
 9. BAPRO może w dowolnym czasie przenieść przysługujące mu wierzytelności od Kupującego na inny podmiot o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego listem poleconym wskazując nowe miejsce zapłaty. BAPRO może wskazać inne miejsce płatności niż wskazane na fakturze w odrębnym piśmie skierowanym do Kupującego.
 10. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku istnienia jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań BAPRO wobec Kupującego zobowiązania te mogą być kompensowane w trybie art. 498 Kodeksu Cywilnego tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego uzgodnienia z działem księgowości BAPRO. Kompensaty dokonane przez Kupującego bez takiego uzgodnienia będą traktowane jako nieskuteczne

10.GWARANCJA

 1. Gwarancją objęte są wyłącznie Produkty, dla których gwarantem jest BAPRO i są one wprowadzane do obrotu przez BAPRO. BAPRO udziela na swoje produkty gwarancji w sposób następujący na maszyny 2lata na części 1rok.
 2. Warunki gwarancji na Produkty objęte Gwarancją producenta
  1. określone są szczegółowo w warunkach gwarancyjnych dołączonych do Produktów.
 3. Obsługa gwarancyjna następuje, według zasad BAPRO, poprzez naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę na wolną od wad. W przypadku, kiedy BAPRO zdecyduje realizacji obsługi gwarancyjnej poprzez wymianę, Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad o parametrach technicznych nie gorszych od Produktu reklamowanego, przy czym wymiana na Produkt pochodzący od innego producenta, niż Produkt reklamowany, wymaga uprzedniej zgody Kupującego.
 4. Przed dostarczeniem reklamowanego produktu do BAPRO, Kupujący zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia BAPRO. Zgłoszenie winno być w formie pisemnej
 5. Dostawa Produktu reklamowanego do siedziby BAPRO, albo innego miejsca wskazanego przez BAPRO odbywa się na koszt Kupującego. Strony mogą również ustalić możliwość wysyłki przez Kupującego Produktów na wskazany przez BAPRO adres. Czas załatwienia reklamacji przez BAPRO liczony jest od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do BAPRO. Załatwienie reklamacji następuje, według wyboru BAPRO, poprzez naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę na wolną od wad o parametrach technicznych nie gorszych od reklamowanej, przy czym wymiana na Produkt pochodzący od innego producenta wymaga zgody Kupującego.
 6. Produkt po obsłudze gwarancyjnej jest wysyłany do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez BAPRO i na koszt BAPRO chyba że roszczenie gwarancyjne nie nosi znamion gwarancji, wówczas to Kupujący pokrywa koszty wysyłki. Datą załatwienia reklamacji jest dzień w którym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zakończeniu reklamacji. Z chwilą odbioru przez Kupującego produktów po obsłudze gwarancyjnej wszelkie korzyści i
  ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego.
 7. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na produkty objęte Gwarancją. BAPRO zastrzega sobie możliwość wyłączenia rękojmi i może nie udzielić gwarancji, w stosunku do konkretnych rodzajów Produktów, w szczególności w stosunku do produktów sprzedawanych jako przecenione albo niepełnowartościowe. Informacje o wyłączeniu gwarancji i rękojmi będą każdorazowo umieszczane na produktach objętych wyłączeniem.

11.WARUNKI SZCZEGÓLNE

 1. BAPRO ma prawo wprowadzić bez uprzedzenia dodatkowe warunki sprzedaży, dla niektórych Produktów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów. Odmowa akceptacji tych warunków przez Kupującego upoważnia BAPRO do odmowy przyjmowania zamówień Kupującego na te Produkty. Informacje o zmianach tych warunków będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty

12.OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO ZASTRZEŻENIE PRAWA
WŁASNOŚCI

1.Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej jego zapłaty. Kupujący jest zobowiązany do momentu zapłaty za nabyty towar do starannego obchodzenia się z nim, przechowywania oraz ubezpieczenia od wszelkich zdarzeń typu pożar, zalanie wodą czy kradzież. Kupujący nie ma prawa do zastawiania towarów będących naszą własnością lub przenoszenia prawa własności do momentu całkowitej zapłaty.